Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden beschrijft de voorwaarden ("Voorwaarden") voor de hosting dienst ("Dienst") beschreven op deze website ("https://www.dualdev.com") en ("https://customer.dualdev.com", "https://reseller.dualdev.com") voor gebruik voor de klantent ("Klant") van DualDev VOF ("Hoster").

De Voorwaarden treden in dienst tussen Klant en Hoster wanneer een Dienst aangevraagd is door Klant. De Voorwaarden worden onafhankelijk bijgehouden van elke andere voorwaarden tussen Hoster en Klant, zelfs als het gaat om andere tussen Hoster en Klant opgestelde Voorwaarden zoals professionele diensten, software development of web development.

Definities

DualDev. De Vennootschap Onder Firma DualDev V.O.F., statutair gevestigd te Zoetermeer.

Controle Paneel. Een specifiek voor Klant ingerichte omgeving waar Klant haar Diensten, Contacten en Ondersteuningen kan beheren.

Hosting. Een internet hosting dienst mogelijk gemaakt door Hoster inclusief installatie, onderhoud, reparatie en de 24 ("vierentwintig") uur Internet verbinding voor een of meer gedeelde fysieke computers voor gebruik Klant.

Klant. Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DualDev een Overeenkomst sluit danwel onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie DualDev een aanbieding doet.

Netwerk Overdracht. Een eindige hoeveelheid van Hoster haar Netwerk Overdracht ("bandbreedte") vermogen voor gebruik door Klant waarbij gebruik wordt gemaakt van de Dienst aangevraagd door Klant.

Schijf Ruimte. Een eindige hoeveelheid van Hoster haar Schijf Ruimte (“diskspace”) beschikbaar gemaakt in het kader van een overeenkomst.

Technische Ondersteuning. Technische telefoon en elektronische ondersteuning wordt alleen verstrekt aan de geautoriseerde Contacten ("Contacten") van Klant zoals aangegeven binnen Controle Paneel van Klant. Technische Ondersteuning is exclusief computer training, software training of enige andere algemene technische of Internet gerelateerde training.

Vergoedingen

Domein registratie. Domeinen zijn persoonsgebonden en kunnen derhalve niet geannuleerd worden. Klant betaald jaarlijkse Vergoedingen voor Domeinen bij Hoster.

Maandelijkse prijzen. Klant accepteert maandelijkse vergoedingen, zoals in de beschrijving van de Dienst beschreven, binnen één kalender maand te betalen.

Termijn. Algemene Voorwaarden blijven van toepassing zolang Klant of Contacten van Klant gebruik blijven maken van Diensten van Hoster. Klant betaald voor elke toepasbare gebruik, accijns, concessie, verkoop of voorrecht belasting, plichten, vergoedingen of soortgelijke schulden belastbaar van of tegen Hoster resulterend van de Dienst geleverd door Hoster.

Acceptabel Gebruik Beleid. Klant haar gebruik van diensten van Hoster worden verder gereguleerd door de Hoster haar Web Hosting "Acceptabel Gebruik Beleid" ("AGB") welke veilige gebruik dicteert. Hoster mag het AGB, naar haar eigen goeddunken, wijzigen, vernieuwen of reviseren. Een waarschuwing dat het AGB gewijzigd wordt zal verstuurd worden naar het algemene e-mail adres contact in Hoster haar Klanten database. Waarschuwingen worden niet verstuurd via telefoon of post.

Het AGB wordt gehandhaafd op de volgende URL:
https://www.dualdev.com/nl/ondersteuning/acceptabel_gebruik_beleid/

Uitblijven betaling. Mocht uw incasso gerouterneerd worden door uw bank of de betaling uitblijven dan zal DualDev u daarvan op de hoogte brengen en extra kosten in rekening brengen. Uw account zal buiten gebruik gesteld worden met een waarschuwing dat er niet betaald is; totdat het bedrag inclusief extra kosten voor uitblijven van betaling betaald is.

Account Beheer

Account Eigenaar. De hoogste autoriteit van een specifieke Account is de Account Eigenaar. Individuele Diensten die geassocieerd zijn met een Account worden beheerd door het Account en diens Account Eigenaar. De Account Eigenaar wordt gedefinieerd zodra het Account aangemaakt wordt. De gegevens van de Account Eigenaar moeten van een bestaand persoon zijn. Het is niet toegestaan fictieve of valse gegevens in te vullen voor een Account Eigenaar. Accounts met fictieve of valse gegevens die niet overeen komen met een bestaand personen worden zonder aankondiging op inactief gesteld of verwijderd.

Overdracht. De Account Eigenaar rol kan alleen overgedragen worden naar een bestaande Contact van een Account en alleen met de specifieke permissie van de huidige Account Eigenaar. Als de Account eigendom is overgedragen naar een Contact, heeft de vorige Account Eigenaar geen hogere rechten meer dan de basis rechten van haar nieuwe rol.

Overige

Geen Kosten Garantie.
DualDev biedt een geld-terug garantie programma om te verzekeren dat een klant tevreden is met haar producten en diensten. Als voor welke reden dan ook de klant wenst te stoppen met de diensten van DualDev mogen zij dit doen mits dit binnen de termijn van de Geen Kosten Garantie valt, er worden vervolgens geen kosten in rekening gebracht voor de gebruikte producten en diensten. Een uitzondering op deze regel is de registratie van een domeinnaam, deze is persoonsgebonden en kan derhalve niet meer geannuleerd worden binnen het Geen Kosten Garantie termijn. DualDev hanteert een Geen Kosten Garantie termijn van 7 (“zeven”) dagen.

Annuleren. Om veiligheids redenen is het niet mogelijk om uw Account te sluiten of specifieke diensten te annuleren, Klanten mogen daarvoor contact opnemen met onze helpdesk op nummer +31 (0) 79 889 20 94. Een e-mail zal daarna gestuurd worden om uw keuze te bevestigen. Verzoeken om uw account te sluiten per e-mail of FAX worden niet geaccepteerd.

Naleven van de Wet. Klant zal de Diensten die aangeboden worden door Hoster gebruiken op een manier die niet in strijd is met elke toepasbare lokale, staat, en federale wetten en regelgeving.

Openbare telecommunicatiedienst. Hoster en Klant accepteren dat Hoster uitsluitend dienst doet als een openbare telecommunicatiedienst, geen uitgever van enig materiaal of informatie is en geen rechten heeft om materiaal van Klant op haar servers aan te passen of te censureren. Hoster is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website van Klant en doet hier ook geen controle voor noch na publicatie op. Al het materiaal ingediend door Klant wordt beschouwd als toegankelijk voor het publiek. Hoster doet geen controle vooraf het moment dat Klant materiaal indient voor publicatie. Hoster’s publicatie van materiaal ingedient door Klant creëert geen specifieke of impliciete goedkeuring van hoster op het materiaal, noch geeft het een indicatie dat het materiaal voldoet aan deze Algemene Voorwaarden.

Beschikbaarheid van de Dienst. Klant begrijpt en accepteert dat onderbrekingen van de Web Hosting Dienst kunnen voorkomen te wijten aan gepland onderhoud en reparatie door Hoster, of door stakingen, rellen, vandalisme, brand, guur weer, derde partij storingen, onderbroken kabels, stroom crisis tekorten, daden van terrorisme, en of andere oorzaken buiten het beheer van Hoster, zoals gedefinieerd door standaard praktijken in de industrie. Klant accepteert dat onder geen enkele omstandigheden de Hoster aansprakelijk is voor enig financieel verlies of andere schade veroorzaakt door zulke onderbrekingen. In geen enkel geval zal Hoster aansprakelijk zijn naar Klant of enig ander persoon voor enige speciale, incidentele, gevolg, of bestraffende schade van elk aard, inclusief, zonder limiet, terugbetaling van kosten, verlies van winst, verlies van inkomen of kosten voor vervangende diensten. Zulks falen of vertraging zullen geen standaard vormen onder deze Voorwaarden.

Beperking/Disclaimer van Aansprakelijkheid. Hoster is niet aansprakelijk voor bescherming of privacy van elektronische mail of andere informatie verstuurd over het internet of enig ander netwerk of dienst waarvan klanten gebruik maken.

DISCLAIMER VAN GARANTIES. HOSTER HAAR DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN “ZOALS HET IS, ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. HOSTER WIJST SPECIEKE CLAIMS VOOR ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AF. IN GEEN GEVAL ZAL HOSTER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLG, INDIRECTE, SPECIALE, OF INCIDENTELE SCHADES, ZELFS ALS HOSTER GEADVISEERD WERD DOOR KLANT VAN DE MOGELIJKHEID VAN VERLIES OF SCHADE. ALS DE DIENST VAN HOSTER NAAR KLANT WORDT VERSTOORD ZAL HOSTER NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN DOOR STORINGEN VAN DIENSTEN.

Vergoeding. Klant accepteert Hoster te verdedigen, schadeloostestellen en onschadelijk te houden tegen elke en alle vorderingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten en kosten) gemaakt door Hoster voortgevloeid van of door een vordering gemaakt door derde partijen (inclusief klanten of Klant) die gerelateerd zijn tot of voortvloeien uit: (a) valse advertentie claims tegen Klant (of klanten van Klant), (b) aansprakelijkheids vorderingen voor producten of diensten verkocht door Klant (of klanten van Klant) van elke transacties tussen Klant en derde partijen, of (c) elke inhoud of links op website van Hoster die van tijd tot tijd inclusief, zonder limiet, inhoud ingedient door de Klant voor publicatie bij Hoster.

Overmacht. Hoster zal niet aansprakelijk zijn naar Klant of enig ander persoon, firma of entiteit voor falen van prestatie onder deze Voorwaarden als zo een falen veroorzaakt wordt door enige oorzaak of oorzaken inclusief maar niet gelimiteerd tot stakingen, rellen, vandalisme, brand, guur weer, derde partij storingen, kabel onderbrekingen, stroom crisis tekorten, daden van terrorisme, en of andere soortgelijke voorvallen; elke wet, orde, regelgeving, richting, actie of verzoek van de Nederlandse Overheid of van enige andere door de overheid (met inbegrip van staats-en lokale gouvernementele agentschap, departement, Commissie, het Hof, een bureau, bedrijf of ander middel van een of meer van de genoemde regeringen) of van een burgerlijke of militaire autoriteit; nationale noodsituaties, opstanden, rellen, oorlogen, of stakingen, uitsluitingen, of werkonderbrekingen of andere arbeidsconflicten moeilijkheden; mislukkingen, tekorten, inbreuken of vertragingen.

Aansprakelijkheid van Klant. Eventuele fouten, ongelukken, weglatingen, interrupties, vertragingen, gebreken, falen of defecten in overdracht of Dienst welke veroorzaakt of bijgedragen worden, direct of indirect, door een daad of verzuim van de Klant of door het gebruik van Klant-aangeboden faciliteiten of apparatuur, of door het gebruik van faciliteiten of apparatuur ingericht door ieder ander persoon wier gebruik maakt van Klant haar faciliteiten welke verbonden zijn aan Hoster haar faciliteiten, zal niet resulteren in de belastingen of elk andere aansprakelijkheid op Hoster en Klant zal Hoster elke redelijke kosten, uitgaven, schades, vergoedingen en sancties gemaakt door Hoster als een resultaat hiervan, inclusief kosten voor arbeidsuren en materiaal.

Geheimhouding. Hoster en Klant zullen er alles aan doen om de bepalingen (inclusief prijs) van de Voorwaarden van het publiek, concurrenten of anderen wie voordeel kunnen halen uit zulke kennis, geheim te houden, behalve als het door de wet vereist is om zulke informatie te overhandigen aan regelgevende autoriteiten of vereist in connectie met handhaving van het recht van die partij.

Toepasselijk Recht. Deze voorwaarden zullen geregeld worden door de wetten van Nederland. De plaats voor enige actie hier onder zullen plaatsvinden in Zoetermeer, Nederland.

Relatie van de Partijen. De partijen hebben de intentie om een onafhankelijke aannemer relatie via deze Voorwaarden te creëeren en geen aanvullende partnerschap, joint venture of werknemer/werkgever relatie - behalve als dat specifiek wordt aangegeven in speciale voorwaarden.

Belastingen. Als enige federale, staat of lokale overheid entiteit met belasting autoriteit over de diensten geleverd onder deze Voorwaarden een belasting oplegt op deze diensten geleverd door Hoster naar Klant onder deze Voorwaarden (exlusief enige inkomsten, zakelijk en beroep, meerwaarde, dood of ergernis, of andere indirecte belastingen), dan mag Hoster het complete bedrag van zulke kosten opleggen aan de Klant, en Klant zal zulke kosten betalen.

Ontheffing. Elk falen van een partij om aan te dringen op naleving of handhaving van enige bepaling van deze Voorwaarden zal geen effect hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid of dat afstand wordt gedaan van de toekomstige handhaving van deze bepaling of van enige andere bepaling van deze overeenkomst.

Procureur Kosten. Als een juridische procedure is begonnen om een declaratie van de rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen of te verkrijgen, zal de winnende partij gerechtigd zijn om de redelijke procureur vergoedingen en kosten terug te krijgen, gemaakt tijdens de procedure, van de verliezende partij, zowel als de redelijke procureur vergoedingen en kosten dat de winnende partij maakte voor het begin van de procedure.

Data Back-up. Klant is verantwoordelijk voor onafhankelijke backup van de data opgeslagen op de servers van Hoster; behalve als Klant Web Hosting Dienst inclusief backup diensten heeft in welk geval data backup zal geschiedden onder de voorwaarden van een specifiek data backup plan gekozen door Klant. Backup diensten zijn ten allen tijden exclusief e-mail backup.

Domein Namen. In de loop van de dienst verleend aan Klant door Hoster, Klant blijft de volledige eigenaar en controlerende entiteit over de Klant haar vastgestelde domein naam.
Registratie en wijzigingen van domein naam status, inclusief naam server locaties worden behandeld door onafhankelijke domein naam register.